Zasady i Warunki

  1. Przyjęcie. Pallite Inc., niezależnie od tego, czy działa samodzielnie, czy za pośrednictwem jednej ze swoich jednostek biznesowych lub oddziałów, lub w imieniu firmy macierzystej, jest w niniejszym dokumencie określana jako „Pallite”, a klient nabywający produkty („Produkty”) od Pallite jest określany jako jako „Nabywca”. Niniejsze warunki sprzedaży („Warunki”), wszelkie wyceny, potwierdzenia lub faktury Pallite oraz wszystkie dokumenty włączone przez konkretne odniesienie do niniejszego dokumentu lub w nim („Dokumenty Pallite” i wraz z niniejszymi Warunkami, „Umowa”) stanowią pełne warunki regulujące sprzedaż Produktów. Pallite NINIEJSZYM ODRZUCA WSZELKIE DODATKOWE LUB RÓŻNE WARUNKI ZAPROPONOWANE PRZEZ NABYWCĘ, ZAWARTE LUB NIE W FORMULARZACH BIZNESOWYCH NABYWCY LUB NA WITRYNIE KUPUJĄCEGO, I TAKIE DODATKOWE LUB RÓŻNE WARUNKI BĘDĄ BEZ WPŁYWU. Rozpoczęcie jakichkolwiek prac przez Pallite lub przyjęcie przez Kupującego dostawy Produktów będzie wyrazem zgody Kupującego na Umowę. Dodatkowe lub inne warunki mające zastosowanie do konkretnej sprzedaży mogą być określone w treści Dokumentów Pallite lub uzgodnione na piśmie przez strony. W przypadku konfliktu obowiązuje następująca kolejność pierwszeństwa: (a) warunki uzgodnione na piśmie i wykonane przez upoważnionego pracownika Pallite; (b) warunki Dokumentów Pallite; (c) niniejsze Warunki. (a) warunki uzgodnione na piśmie i wykonane przez upoważnionego pracownika Pallite; (b) warunki Dokumentów Pallite; (c) niniejsze Warunki. (a) warunki uzgodnione na piśmie i wykonane przez upoważnionego pracownika Pallite; (b) warunki Dokumentów Pallite; (c) niniejsze Warunki.
  2. Cytaty. Oferty są ważne tylko w formie pisemnej i przez 30 dni od daty wyceny. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie lub wycofaniu bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego. Wyceny dokonywane są pod warunkiem zatwierdzenia kredytu Kupującego. Pallite może odmówić zamówienia i nie ma obowiązku dostarczania Produktów, chyba że Pallite wyda potwierdzenie zamówienia lub po wysyłce Produktów.
  3. Ceny i warunki płatności. Ceny podane są w dolarach amerykańskich i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie zamówienia są przyjmowane z zastrzeżeniem ceny Pallite obowiązującej w momencie wysyłki. Ceny nie obejmują żadnych podatków od sprzedaży, użytkowania, od wartości dodanej ani innych, ceł importowych, opłat licencyjnych lub podobnych opłat („Opłat”) związanych ze sprzedażą, importem lub użytkowaniem Produktów, a Kupujący jest odpowiedzialny za te Opłaty. Jeśli Pallite będzie następnie zobowiązany do uiszczenia jakichkolwiek Opłat, Nabywca będzie w pełni bronił i zabezpieczał Pallite przed nimi. Jeśli surowiec, komponent lub usługodawca podniesie ceny lub nałoży dopłatę na Pallite, Pallite zastrzega sobie prawo do podwyższenia cen i/lub dopłaty Nabywca zgadza się zaakceptować taką podwyżkę ceny lub dopłatę na czas takiej podwyżki ceny lub dopłaty lub do czasu rozwiązania umowy, do której odnoszą się niniejsze warunki. Warunki płatności są określone w Dokumentach Pallite, a termin płatności jest najważniejszy. Za przeterminowane faktury będą naliczane odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie lub według maksymalnej stawki dopuszczalnej przez obowiązujące prawo. Prawa Kupującego do kontroli zawarte w niniejszym dokumencie nie mają wpływu na warunki płatności. W żadnym wypadku Kupującemu nie przysługuje prawo do potrącenia. Jeżeli Nabywca nie dokona wymaganej płatności, Nabywca zgadza się zwolnić Pallite z odpowiedzialności za wszelkie związane z tym koszty poniesione przez Pallite, w tym uzasadnione honoraria adwokackie i koszty sądowe. Warunki płatności są określone w Dokumentach Pallite, a termin płatności jest najważniejszy. Za przeterminowane faktury będą naliczane odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie lub według maksymalnej stawki dopuszczalnej przez obowiązujące prawo. Prawa Kupującego do kontroli zawarte w niniejszym dokumencie nie mają wpływu na warunki płatności. W żadnym wypadku Kupującemu nie przysługuje prawo do potrącenia. Jeżeli Nabywca nie dokona wymaganej płatności, Nabywca zgadza się zwolnić Pallite z odpowiedzialności za wszelkie związane z tym koszty poniesione przez Pallite, w tym uzasadnione honoraria adwokackie i koszty sądowe. Warunki płatności są określone w Dokumentach Pallite, a termin płatności jest najważniejszy. Za przeterminowane faktury będą naliczane odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie lub według maksymalnej stawki dopuszczalnej przez obowiązujące prawo. Prawa Kupującego do kontroli zawarte w niniejszym dokumencie nie mają wpływu na warunki płatności. W żadnym wypadku Kupującemu nie przysługuje prawo do potrącenia. Jeżeli Nabywca nie dokona wymaganej płatności, Nabywca zgadza się zwolnić Pallite z odpowiedzialności za wszelkie związane z tym koszty poniesione przez Pallite, w tym uzasadnione honoraria adwokackie i koszty sądowe. W żadnym wypadku Kupującemu nie przysługuje prawo do potrącenia. Jeżeli Nabywca nie dokona wymaganej płatności, Nabywca zgadza się zwolnić Pallite z odpowiedzialności za wszelkie związane z tym koszty poniesione przez Pallite, w tym uzasadnione honoraria adwokackie i koszty sądowe. W żadnym wypadku Kupującemu nie przysługuje prawo do potrącenia. Jeżeli Nabywca nie dokona wymaganej płatności, Nabywca zgadza się zwolnić Pallite z odpowiedzialności za wszelkie związane z tym koszty poniesione przez Pallite, w tym uzasadnione honoraria adwokackie i koszty sądowe.
  4.  Zatwierdzenie kredytu. Wszystkie przesyłki podlegają zatwierdzeniu przez dział kredytowy Pallite. Pallite może zafakturować Nabywcę i odzyskać za każdą wysyłkę jako oddzielną transakcję. Jeżeli, według wyłącznego osądu Pallite, sytuacja finansowa Nabywcy jest lub stanie się niezadowalająca, Pallite może, bez uszczerbku dla innych swoich środków zaradczych: (a) odroczyć lub odmówić realizacji jakichkolwiek wysyłek, z wyjątkiem otrzymania zadowalającego zabezpieczenia lub płatności gotówką z góry; i/lub (b) anulować dowolne lub wszystkie zamówienia Kupującego.
  5. Anulowanie lub modyfikacja. Pallite może anulować dowolne zamówienie zakupu lub zwolnić na jego podstawie lub wypowiedzieć jakąkolwiek umowę związaną z zakupem Produktów Pallite po uprzednim pisemnym powiadomieniu Kupującego. Po zaakceptowaniu przez Pallite zamówienia zakupu lub rozpoczęciu działań związanych z zamówieniem, Nabywca nie może anulować ani modyfikować tego zamówienia bez pisemnej zgody Pallite. W takim przypadku Nabywca będzie odpowiedzialny za opłaty za anulowanie lub modyfikację oraz wszelkie koszty poniesione i poniesione w związku z zamówieniem lub w związku z anulowaniem lub modyfikacją, odpowiednio, wraz z rozsądną kwotą proporcjonalnych wydatków i przewidywanych zysków.
  6. Inspekcja/przesyłki niezgodne. Kupujący może dokonać kontroli Produktów przez okres 15 dni roboczych po dostawie („Okres kontroli”). Nabywca musi powiadomić Pallite na piśmie o wszelkich Produktach, które nie są zgodne ze specyfikacjami mającymi zastosowanie do ich sprzedaży w Okresie Kontroli i dać Pallite rozsądną możliwość sprawdzenia takich Produktów i usunięcia wszelkich niezgodności. Jeżeli Nabywca nie dostarczy Pallite takiego pisemnego zawiadomienia w Okresie Kontroli, uznaje się, że Nabywca zaakceptował Produkty. Nabywca nie może zwrócić żadnego Produktu bez uprzedniej pisemnej zgody Pallite. Każdy zwrot autoryzowany przez Pallite musi być dokonany zgodnie z polityką zwrotów Pallite. Kupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty związane ze zwrotami Produktów i ponosi ryzyko utraty, chyba że Pallite postanowi inaczej na piśmie lub stwierdzi, że Produkty nie są zgodne z obowiązującymi warunkami sprzedaży. Wszelkie zmiany w ilościach wysłanych powyżej lub poniżej zamówionych (nieprzekraczające 10%) będą stanowić zgodność z zamówieniem Nabywcy, a podana cena za sztukę będzie nadal obowiązywać.
  7. Dostawa, ryzyko i tytuł. Wszystkie produkty zostaną dostarczone do zakładu FCA Pallite (Incoterms 2020). Daty wysyłki są przybliżone i oparte na niezwłocznym otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od Kupującego. Pallite może wysyłać przedmioty w jednej lub wielu przesyłkach. Tytuł własności Produktów przechodzi na Kupującego dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty od Kupującego na rzecz Pallite. Nabywca przyjmuje na siebie całe ryzyko i odpowiedzialność za Produkty po ich dostarczeniu transportem Nabywcy w zakładzie Pallite. Do czasu przejścia tytułu własności na Kupującego, może on używać Produktów, ale powinien utrzymywać je w zadowalającym stanie i ubezpieczyć je od wszelkiego ryzyka na pełną cenę. Nabywca musi powiadomić Pallite w ciągu 15 dni roboczych od daty dostawy Produktów o wszelkich uszkodzeniach lub brakach, i dać Pallite rozsądną możliwość sprawdzenia Produktów. Wszelkie straty spowodowane uszkodzeniem lub skurczem w transporcie obciążają Nabywcę, a roszczenia z tytułu takich strat mogą być wnoszone wyłącznie przeciwko przewoźnikowi.
  8. Gwarancja. Pallite gwarantuje, że przekaże Produkty wolne od wszelkich zastawów, zabezpieczeń i obciążeń stworzonych przez, za pośrednictwem lub pod Pallite. Pallite gwarantuje ponadto, że przez okres 24 miesięcy dla Produktów PIXTM i 12 miesięcy dla Produktów PIXTM SLOTS od daty dostawy („Okres Gwarancji”), przy normalnym użytkowaniu i przy odpowiednim przechowywaniu, instalacji i konserwacji, zgodnie z ustaleniami Pallite, Produkty : (a) będzie zgodny ze specyfikacjami Pallite dla Produktów; oraz (b) będą wolne od istotnych wad materiałowych i wykonawczych.
   a. W przypadku naruszenia gwarancji określonych powyżej („Gwarancje”), wyłączną odpowiedzialnością Pallite i jedynym środkiem zaradczym Kupującego będzie (według uznania Pallite) naprawa, wymiana lub uznanie rachunku Kupującego za dowolny Produkt lub jego część. jego, który nie jest zgodny z Gwarancją, pod warunkiem, że (i) w Okresie Gwarancji Pallite zostanie niezwłocznie powiadomiony na piśmie po wykryciu takiego niezgodności ze szczegółowym wyjaśnieniem wszelkich domniemanych braków; (ii) Pallite ma rozsądną możliwość zbadania wszystkich roszczeń; oraz (iii) badanie takiego Produktu przez Pallite potwierdza domniemane braki oraz że braki te nie zostały spowodowane wypadkiem, niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem, nieprawidłową instalacją, nieautoryzowaną zmianą lub naprawą lub niewłaściwym testowaniem. Żaden Produkt nie może zostać zwrócony do Pallite do czasu kontroli i zatwierdzenia przez Pallite.
   b. Gwarancja na wady nie obejmuje: (1) elementów eksploatacyjnych lub zwykłych elementów zużywających się; (2) używanie Produktów ze sprzętem, komponentami lub częściami niewymienionymi lub dostarczonymi przez Pallite lub uwzględnionymi w dokumentacji Produktu. Z WYJĄTKIEM POWYŻEJ, PALLITE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH (W TYM GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU).
  9. Ograniczenie odpowiedzialności i środki zaradcze. PALLITE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI I KUPUJĄCY ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ WOBEC PALLITE, Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, KARNYCH LUB WTÓRNYCH, PRZESTOJÓW, UTRACONE ZYSKI LUB STRATY HANDLOWE, BEZPOŚREDNIE, BEZPOŚREDNIO W OPARCIU O SZKODY PALLITECTION LUB NIEWŁAŚCIWOŚĆ CZYNNE LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRZYCZYNY DZIAŁANIA. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ PALLITE W ZWIĄZKU Z UMOWĄ LUB SPRZEDAŻĄ PRODUKTÓW PALLITE NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU OKREŚLONYCH PRODUKTÓW, W KTÓRYCH ZGŁOSZONO ROSZCZENIE.
  10. Zastosowanie produktu i dane techniczne. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy Produkt nadaje się do określonego celu i jest odpowiedni do sposobu zastosowania Nabywcy. W związku z powyższym oraz ze względu na charakter i sposób użytkowania Produktów Pallite, Pallite nie ponosi odpowiedzialności za skutki lub konsekwencje użytkowania, niewłaściwego użytkowania lub zastosowania swoich Produktów. Wszystkie właściwości fizyczne, oświadczenia i zalecenia są oparte na testach lub doświadczeniu, które Pallite uważa za wiarygodne, ale nie są one gwarantowane.
  11. Spis. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w paragrafach 6 i 8 niniejszego dokumentu, Pallite nie przyjmuje zwrotu Produktu ani nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie.
  12. Własność własności intelektualnej. Wszystkie rysunki, know-how, projekty, specyfikacje, wynalazki, urządzenia, opracowania, procesy, prawa autorskie i inne informacje lub własność intelektualna ujawnione lub w inny sposób dostarczone Kupującemu przez Pallite, a także wszelkie prawa do nich (łącznie „Własność intelektualna”) pozostaną własnością własnością Pallite i będą traktowane jako poufne przez Kupującego zgodnie z niniejszymi Warunkami. Nabywca nie ma żadnych roszczeń ani udziałów własnościowych w jakiejkolwiek Własności Intelektualnej, a takie informacje, w jakiejkolwiek formie i wszelkie ich kopie, zostaną niezwłocznie zwrócone Pallite na żądanie Pallite. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że na mocy niniejszej Umowy nie są mu przyznawane żadne prawa ani licencje w odniesieniu do jakiejkolwiek Własności Intelektualnej, z wyjątkiem ograniczonego prawa do używania Produktów Pallite zakupionych od Pallite.
  13. Używanie znaków towarowych i nazw handlowych. Nabywca nie będzie wykorzystywał, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w części, nazwy Pallite ani żadnego innego znaku towarowego lub nazwy handlowej, która jest obecnie lub może w przyszłości być własnością Pallite (łącznie „Znaki towarowe”), jako część korporacyjnej lub biznesowej Nabywcy. imię i nazwisko lub w jakikolwiek sposób w związku z działalnością Kupującego, z wyjątkiem sposobu i zakresu dozwolonego w niniejszym dokumencie lub w inny sposób zatwierdzonego przez Pallite na piśmie. Nabywca niniejszym potwierdza własność Znaków Towarowych firmy Pallite oraz związaną z nimi wartość firmy. Kupujący nie może naruszać, uszkadzać ani kwestionować ważności jakichkolwiek Znaków Towarowych. Nabywca jest uprawniony do używania Znaków Towarowych wyłącznie w związku z promocją lub sprzedażą Autoryzowanych Produktów zgodnie z warunkami Umowy. Nabywca powinien odtworzyć Znaki Towarowe dokładnie tak, jak określono przez Pallite. Nabywca nie będzie używać Znaków Towarowych w połączeniu z innymi znakami towarowymi lub nazwami. Nabywca zgadza się, że nie zarejestruje ani nie będzie próbował zarejestrować żadnego Znaku Towarowego ani jego kolorowej imitacji (w tym jego odmiany w języku innym niż angielski) ani nie będzie używać takich Znaków Towarowych do jakichkolwiek produktów lub do celów innych niż określone w Umowie. Nabywca nie będzie w żadnym momencie w trakcie lub po rozwiązaniu Umowy używać w swojej działalności żadnego innego znaku towarowego, który jest podobny do Znaków Towarowych lub w jakikolwiek sposób przypomina Znaki Towarowe, aby mógł wprowadzać w błąd lub wprowadzać w błąd ze Znakami Towarowymi. Nabywca zapewni rozsądną współpracę z Pallite w odniesieniu do wszelkich wysiłków Pallite w celu ochrony, obrony lub egzekwowania swoich praw do Znaków Towarowych.
  14. Poufna informacja. Wszelkie informacje dostarczone lub udostępnione Kupującemu przez Pallite w związku z przedmiotem niniejszej Umowy będą przez Kupującego traktowane jako poufne. Nabywca zobowiązuje się nie wykorzystywać (bezpośrednio lub pośrednio) ani ujawniać innym takich informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Pallite. Nabywca zobowiązuje się nie wykorzystywać (ani pomagać innym w użyciu) żadnych informacji poufnych Pallite w celu uzyskania przewagi handlowej nad Pallite lub obejścia jej interesów lub podjęcia jakichkolwiek innych działań w celu naśladowania produktów opracowanych, wyprodukowanych lub dostarczonych przez Pallite przy użyciu takich poufnych informacji . Żadne z ustaleń między stronami nie prowadzi do udzielenia licencji (lub przyznania jakiegokolwiek innego prawa do wykorzystania) jakichkolwiek poufnych informacji Pallite jakiejkolwiek osobie. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że fakt ujawnienia lub niewłaściwego wykorzystania informacji poufnych Pallite może zaszkodzić interesom Pallite w zakresie informacji poufnych i zgadza się zwolnić Pallite z odpowiedzialności w odniesieniu do takiego ujawnienia lub nadużycia wynikającego z naruszenia przez Kupującego niniejszych warunków. Obowiązki określone w niniejszym punkcie nie mają zastosowania do informacji, które: (a) w momencie ujawnienia były lub później stały się ogólnie dostępne publicznie poprzez publikację lub w inny sposób, bez naruszenia przez Nabywcę jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w niniejszym dokumencie; (b) Nabywca może wykazać na podstawie pisemnych zapisów, że był w posiadaniu Nabywcy przed ujawnieniem przez Pallite; lub (c) zostały zgodnie z prawem udostępnione Kupującemu przez lub za pośrednictwem strony trzeciej, która nie ma bezpośredniego ani pośredniego zobowiązania do zachowania poufności wobec Pallite w odniesieniu do takich informacji.
  15. Naruszenie i odszkodowanie. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, Pallite zgadza się bronić i zabezpieczać Kupującego przed wszelkimi roszczeniami, kosztami, odszkodowaniami, odpowiedzialnością i wydatkami wynikającymi z faktycznego naruszenia patentu, znaku towarowego lub praw autorskich, sprzeniewierzenia informacji poufnych lub naruszenia jakiegokolwiek innego prawa Własności Intelektualnej, krajowej lub zagraniczne, które mogą wyniknąć ze sprzedaży na rzecz Kupującego Produktu Pallite, jako że dotyczy przedmiotu Umowy (każde „Roszczenie”); pod warunkiem jednak, że (a) Nabywca dostarczy Pallite pisemne zawiadomienie o takim Roszczeniu natychmiast po powiadomieniu Nabywcy o takim Roszczeniu, (b) Nabywca będzie współpracował z Pallite w obronie i rozstrzygnięciu takiego Roszczenia; oraz (c) Nabywca daje Pallite prawo do obrony i zaspokojenia takiego Roszczenia na koszt Pallite. Jeżeli pozew lub roszczenie skutkuje wydaniem nakazu lub nakazu, który uniemożliwiłby Pallite dostarczenie jakiejkolwiek części lub Produktu objętego Umową lub jeżeli wynik takiego pozwu lub roszczenia mógłby, w rozsądnej opinii Pallite, spowodować, że Pallite zostanie nie mogąc dostarczyć takich części lub Produktów, Pallite może wykonać jedną lub więcej z poniższych czynności: (i) uzyskać odpowiednią licencję, aby umożliwić Pallite dalsze dostarczanie tych części lub Produktów; (ii) modyfikować odpowiednią część lub Produkt tak, aby nie naruszał praw; (iii) wymienić odpowiednią część lub Produkt na nienaruszalną, ale praktycznie równoważną część lub Produkt; lub (iv) jeśli Pallite nie może racjonalnie wykonać działań określonych w podpunktach (i) – (iii), to według wyłącznego uznania Pallite, Pallite może zaprzestać sprzedaży części lub Produktu bez jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności wobec Kupującego. Niezależnie od powyższego, Pallite nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani obowiązku obrony i zabezpieczenia Nabywcy przed jakimkolwiek Roszczeniem dotyczącym: (1) użycia jakiejkolwiek części lub Produktu, (2) połączenia jakiejkolwiek części lub Produktu z jakąkolwiek inną częścią lub produktem nie dostarczonych przez Pallite lub (3) jakiejkolwiek części lub Produktu lub procesu zaprojektowanego lub określonego przez Kupującego.
  16. Pracownicy pallitów. Pracownicy sprzedaży Pallite nie mają przeszkolenia ani uprawnień do składania oświadczeń prawnych lub zawierania jakichkolwiek umów lub wykonywania jakichkolwiek dokumentów Nabywcy mających wpływ na odpowiedzialność prawną lub zrzeczenie się praw, w tym dotyczących przeniesienia praw własności intelektualnej lub związanych z przepisami dotyczącymi prywatności. Wszelkie tego rodzaju oświadczenia, umowy lub dokumenty nie będą wiążące dla Pallite lub takich pracowników Pallite.
  17. Prawa Osób Trzecich. Z wyjątkiem jednostek biznesowych, dywizji, firmy macierzystej lub wyznaczonych producentów kontraktowych Pallite, osobie niebędącej stroną Umowy nie przysługują żadne prawa wynikające z niej lub w związku z nią.
  18. Zgodność. Nabywca zgadza się przestrzegać wszystkich federalnych, stanowych, lokalnych i zagranicznych przepisów, regulacji, rozporządzeń i praw mających zastosowanie do zobowiązań Nabywcy wynikających z niniejszej Umowy oraz użytkowania Produktów przez Nabywcę, w tym przepisów dotyczących importu/eksportu, przepisów prawa pracy i przepisów antykorupcyjnych.
  19. Relacje Stron. Żadne z postanowień Umowy ani przebiegu transakcji stron nie może być interpretowane jako ustanawianie stron niniejszej umowy jako wspólników, wspólników joint venture lub agentów dla siebie nawzajem lub jako upoważnienie jednej ze stron do zobowiązywania drugiej strony w jakikolwiek sposób.
  20. Siła wyższa. Pallite nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie w terminie w ramach Umowy, gdy jego niewykonanie wynika ze zdarzeń pozostających poza jego rozsądną kontrolą (wydarzenie „siły wyższej”), w tym zdarzeń losowych, epidemii, działań wojennych, zarówno zadeklarowanych, jak i nieogłoszonych. , blokady, spory pracownicze (czy to pracowników Pallite, czy innych pracowników), awarie źródeł energii lub sieci transportowej, niedobory surowców i wzrosty kosztów surowców. W przypadku Siły Wyższej czas na wykonanie wydłuży się o czas niezbędny do umożliwienia działania Pallite.
  21. Zadanie; Efekt wiązania. Żadna cesja jakichkolwiek praw lub udziałów lub delegacja jakichkolwiek zobowiązań Nabywcy wynikających z Umowy lub zamówienia Nabywcy nie może być dokonana bez uprzedniej pisemnej zgody Pallite. Wszelkie próby cesji będą nieważne. Pallite może dokonać cesji Umowy lub w inny sposób przenieść swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z Umowy. Umowa będzie działać na korzyść i będzie wiążąca dla stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy.
  22. Zadośćuczynienie w przypadku niewykonania zobowiązania; Brak zrzeczenia się. W przypadku niewykonania zobowiązania przez Nabywcę, Pallite może odmówić wysyłki Produktów lub może podjąć inne uzasadnione ekonomicznie działania dozwolone przez prawo. Jeśli Pallite zdecyduje się kontynuować wysyłkę lub w inny sposób nie będzie nalegać na ścisłe przestrzeganie Umowy, działania Pallite nie stanowią zrzeczenia się prawa do naruszeń Nabywcy lub jakiegokolwiek innego lub przyszłego niewykonania zobowiązania, ani nie mają wpływu na środki prawne Pallite.
  23. Bankructwo. Jeżeli którakolwiek ze stron stanie się niewypłacalna, nie będzie w stanie spłacać swoich długów w terminie, wystąpi o upadłość przymusową lub zostanie ogłoszona upadkiem przymusowym, zostanie wyznaczony syndyk lub zostanie przeniesiony jej majątek, druga strona może anulować wszelkie niespełnione zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.
  24. Wybór prawa/ograniczenie działań/koszty postępowania sądowego. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Delaware i będą rozstrzygane wyłącznie w sądzie stanowym lub federalnym znajdującym się w stanie Delaware. Niezależnie od jakiegokolwiek innego przedawnienia, każda przyczyna powództwa z tytułu domniemanego naruszenia niniejszych warunków przez Pallite zostanie przedawniona, o ile nie zostanie rozpoczęta przez Nabywcę w ciągu jednego (1) roku od powstania takiej przyczyny lub działania. Strony niniejszej umowy wyraźnie zwalniają i zrzekają się wszelkich praw do procesu z ławą przysięgłych oraz wyrażają zgodę na rozpatrzenie wszelkich sporów wyłącznie przez sąd właściwej jurysdykcji. Strony uzgadniają, że do Umowy nie będzie miała zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
  25. Przetrwanie. Wszelkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter wykraczają poza rozwiązanie lub wygaśnięcie jakiejkolwiek sprzedaży Produktów, pozostają w mocy do czasu ich wypełnienia.
  26. Podzielność. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszego dokumentu pozostaną w mocy.
  27. Integracja i modyfikacja. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Pallite a Kupującym w odniesieniu do Produktów objętych Umową i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia, oświadczenia i oferty cenowe w tym zakresie. Żadna modyfikacja niniejszej Umowy nie będzie miała żadnego skutku, chyba że zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez stronę nią związaną.

Najnowsze wiadomości

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje naszych najnowszych wiadomości

Będziemy używać Twojego adresu e-mail wyłącznie do przekazywania najnowszych wiadomości i nie zalewamy Twojej skrzynki odbiorczej pocztą.

Newsletter Sign up