algemene voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN

HET ALTERNATIEVE PALLET COMPANY LIMITED

De aandacht van de klant wordt in het bijzonder gevestigd op de bepalingen van artikel 9.

1                            Interpretatie

1.1                        Definities. In deze Voorwaarden gelden de volgende definities:

Werkdag                                       een dag (behalve een zaterdag, zondag of feestdag) waarop de banken in Londen open zijn voor zaken;

Voorwaarden                                          de algemene voorwaarden uiteengezet in dit document, zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met clausule 11.6;

Contract                                             elk contract tussen The Alternative Pallet Company Limited en de Klant voor de verkoop en aankoop van de Goederen (elk dergelijk contract wordt beheerst door deze Voorwaarden);

Klant                                            de persoon die ermee instemt Goederen van The Alternative Pallet Company Limited te kopen;

Geval van overmacht                              heeft de betekenis zoals gegeven in clausule 10;

Goederen                                                goederen (of een deel daarvan) vermeld in de Order;

Bestelling                                                 de bestelling van de Klant voor producten die The Alternative Pallet Company Limited ermee instemt te leveren;

The Alternative Pallet Company Limited      The Alternative Pallet Company Limited (geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 06646163); En

Specificatie                                       de specificatie voor de Goederen, inclusief eventuele bijbehorende plannen en tekeningen, die zijn uiteengezet in de catalogus of website van The Alternative Pallet Company Limited (https://pallitegroup.com) of zoals anderszins gespecificeerd in de Bestelling en goedgekeurd door The Alternative Pallet Company Limited.

 

1.2                        Constructie. In deze Voorwaarden gelden de volgende regels:

1.2.1                     Onder een persoon wordt verstaan ​​een natuurlijk persoon, een vennootschap of een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid (al dan niet met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid).

1.2.2                      Een verwijzing naar een partij omvat de Klant en The Alternative Pallet Company Limited en hun respectieve opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden.

1.2.3                     Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar een dergelijke wet of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling omvat alle ondergeschikte wetgeving die krachtens die wet of wettelijke bepaling is opgesteld, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld.

1.2.4                     Elke zinsnede die wordt geïntroduceerd door de termen inclusief,  bevatten, in  in het bijzonder of een vergelijkbare uitdrukking moet ter illustratie worden opgevat en mag de betekenis van de woorden die aan deze termen voorafgaan niet beperken.

1.2.5                     Een verwijzing naar schriftelijk of schriftelijk omvat ook faxen en e-mails.

2                             Contractbasis

2.1                        Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het Contract met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de Klant tracht op te leggen of op te nemen, of die geïmpliceerd worden door handel, gewoonte, praktijk of handelswijze. De Klant doet afstand van elke bepaling of voorwaarde die niet uitdrukkelijk in de Bestelling is vermeld (inclusief alle voorwaarden die zonder deze bepaling als opgenomen door verwijzing zouden kunnen worden beschouwd), en van alle voorwaarden die niet duidelijk door The Alternative Pallet Company Limited worden aanvaard bij de aanvaarding van de Volgorde.

2.2                         De Bestelling vormt een aanbod van de Klant om de Goederen te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de voorwaarden van de Bestelling en eventuele door de Klant ingediende toepasselijke Specificaties volledig en accuraat zijn. De Klant gaat ermee akkoord dat zodra een Bestelling bij The Alternative Pallet Company Limited is ingediend, hij die Bestelling niet mag intrekken of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Alternative Pallet Company Limited.

2.3                        Geen enkele Bestelling wordt geacht te zijn aanvaard door The Alternative Pallet Company Limited totdat The Alternative Pallet Company Limited een schriftelijke “Orderbevestiging” afgeeft in de gebruikelijke vorm (in welk geval een dergelijke Orderbevestiging onderworpen is aan deze Voorwaarden en bindend is voor de Klant) of levert de Goederen, op welk moment het Contract tot stand komt.

2.4                         Het Contract vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen. De Klant erkent dat hij niet heeft vertrouwd op enige verklaring, belofte of verklaring gedaan of gegeven door of namens The Alternative Pallet Company Limited die niet in het Contract is uiteengezet.

2.5                        The Alternative Pallet Company Limited stemt ermee in de Goederen te vervaardigen volgens de Specificatie, met inachtneming van industriestandaardtoleranties of zoals anderszins vermeld in de catalogi of website van The Alternative Pallet Company Limited.

2.6                         Een door The Alternative Pallet Company Limited uitgebrachte prijsopgave voor de Goederen vormt geen aanbod.

3                            Goederen

3.1                        Voor zover de Goederen moeten worden vervaardigd in overeenstemming met een op maat gemaakte Specificatie geleverd door of overeengekomen met de Klant, zal de Klant The Alternative Pallet Company Limited vrijwaren van alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (inclusief eventuele directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieverlies en alle rente, boetes en juridische en andere professionele kosten en uitgaven) geleden of opgelopen door The Alternative Pallet Company Limited in verband met enige claim ingediend tegen The Alternative Pallet Company Limited voor feitelijke of vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Specificatie door The Alternative Pallet Company Limited. Dit artikel 3.1 blijft van kracht na beëindiging van het Contract.

3.2                        The Alternative Pallet Company Limited behoudt zich het recht voor om de Specificatie te wijzigen indien vereist door toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.

4                            Levering

4.1                        The Alternative Pallet Company Limited zorgt ervoor dat elke levering van de Goederen vergezeld gaat van een leveringsbon waarop de Order waarop deze betrekking heeft, en het referentienummer van The Alternative Pallet Company Limited worden geïdentificeerd.

4.2                        Indien overeengekomen in de Order, zal The Alternative Pallet Company Limited de Goederen leveren op de in de Order gespecificeerde locatie (of op een andere locatie die de partijen op enig moment kunnen overeenkomen). Als The Alternative Pallet Company Limited (of haar bezorger) er niet in slaagt toegang te krijgen tot de opgegeven afleverlocatie, kunnen de Goederen worden geretourneerd aan The Alternative Pallet Company Limited en beschikbaar worden gesteld voor afhaling door de Klant. In alle andere gevallen moet de Klant de Goederen ophalen bij het pand van The Alternative Pallet Company Limited op 60 Sinclair Drive, Wellingborough, Northants NN8 6UY (of op een andere locatie die The Alternative Pallet Company Limited adviseert). Het ophalen zal plaatsvinden binnen drie werkdagen nadat The Alternative Pallet Company Limited de. Klant dat de goederen gereed zijn.

4.3                        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering van de Goederen plaats tijdens de gebruikelijke werkuren van The Alternative Pallet Company Limited.

4.4                        Het risico van de Goederen gaat over op de Klant wanneer de Goederen de productie- of opslagfaciliteit van The Alternative Pallet Company Limited verlaten (of, indien eerder, op het moment dat aan de Klant wordt meegedeeld dat de Goederen beschikbaar zijn voor verzameling/verzending).

4.5                         De opgegeven leveringsdata zijn slechts bij benadering en het tijdstip van levering is niet van essentieel belang. The Alternative Pallet Company Limited is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Goederen die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of het onvermogen van de Klant om The Alternative Pallet Company Limited adequate leverings- of andere instructies te verstrekken die relevant zijn voor de levering van de Goederen. Goederen.

4.6                        Als The Alternative Pallet Company Limited er niet in slaagt de Goederen te leveren die zij heeft afgesproken te leveren, is haar aansprakelijkheid beperkt (a) als zij de Goederen beschikbaar stelt voor afhaling, tot de redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt om de ophaling naar behoren te regelen, of (b) indien zij de Goederen niet beschikbaar stelt voor afhaling, tot de redelijke kosten die de Klant noodzakelijkerwijs heeft gemaakt bij het verkrijgen van vervangende goederen met een vergelijkbare omschrijving op de goedkoopste beschikbare markt, verminderd met de redelijke prijs van de Goederen (op voorwaarde dat als levering niet het gevolg is van de nalatigheid van The Alternative Pallet Company Limited in strijd met het Contract; The Alternative Pallet Company Limited heeft geen dergelijke aansprakelijkheid). The Alternative Pallet Company Limited is niet aansprakelijk voor het niet leveren van de Goederen voor zover een dergelijk verzuim wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of het onvermogen van de Klant om The Alternative Pallet Company Limited adequate leveringsinstructies of andere instructies te verstrekken die die relevant zijn voor de levering van de Goederen.

4.7                        Als de Klant er niet in slaagt de Goederen in ontvangst te nemen of te aanvaarden binnen drie Werkdagen nadat The Alternative Pallet Company Limited de Klant ervan in kennis heeft gesteld dat de Goederen gereed zijn, dan, behalve wanneer een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of The Alternative Het niet nakomen van de verplichtingen van Pallet Company Limited uit hoofde van het Contract:

4.7.1                     De levering van de Goederen wordt geacht te zijn voltooid om 9.00 uur op de derde Werkdag na de dag waarop The Alternative Pallet Company Limited de Klant heeft geïnformeerd dat de Goederen gereed waren; En

4.7.2                     The Alternative Pallet Company Limited zal de Goederen opslaan totdat de levering plaatsvindt, en alle daarmee samenhangende kosten en uitgaven (inclusief verzekering) aan de Klant in rekening brengen.

4.8                        Als 10 Werkdagen na de dag waarop The Alternative Pallet Company Limited de Klant op de hoogte heeft gesteld dat de Goederen klaar waren voor levering, de Klant de Goederen niet heeft in ontvangst genomen of aanvaard, mag The Alternative Pallet Company Limited de Goederen geheel of gedeeltelijk doorverkopen of anderszins vervreemden. van de Goederen en, na aftrek van redelijke opslag- en verkoopkosten, het eventuele surplus boven de prijs van de Goederen aan de Klant in rekening brengen, of de Klant een eventueel tekort onder de prijs van de Goederen in rekening brengen.

4.9                        De Klant heeft niet het recht om de Goederen te weigeren als The Alternative Pallet Company Limited tot en met 5% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid Goederen levert, maar er zal na ontvangst van de kennisgeving een pro rata aanpassing van de Orderfactuur plaatsvinden. van de Klant dat de verkeerde hoeveelheid Goederen is geleverd.

4.10                      The Alternative Pallet Company Limited kan de Goederen leveren via faciliteiten, die afzonderlijk worden gefactureerd en betaald. Elke installatie vormt een afzonderlijk Contract. Een vertraging in de levering of een defect in een installatie geeft de Klant niet het recht om een ​​andere installatie te annuleren.

5                            Kwaliteit

5.1                         The Alternative Pallet Company Limited garandeert dat de Goederen bij levering:

5.1.1                      in alle materiële opzichten in overeenstemming zijn met de Specificatie;

5.1.2                      vrij zijn van materiële gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap; En

5.1.3                      van bevredigende kwaliteit zijn (in de zin van de Sale of Goods Act 1979); En

5.1.4                     onder voorbehoud van redelijk gebruik door de Klant, geschikt zijn voor elk doel dat door The Alternative Pallet Company Limited wordt voorgesteld.

5.2                        Onder voorbehoud van clausule 5.3 zal The Alternative Pallet Company Limited, naar eigen keuze, de defecte Goederen repareren of vervangen, of de prijs van de defecte Goederen volledig terugbetalen indien:

5.2.1                     de Klant stelt The Alternative Pallet Company Limited binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk in kennis dat sommige of alle Goederen niet voldoen aan de garantie zoals uiteengezet in clausule 5.1;

5.2.2                     The Alternative Pallet Company Limited krijgt een redelijke gelegenheid om dergelijke Goederen te onderzoeken; En

5.2.3                     de Klant (indien daarom gevraagd door The Alternative Pallet Company Limited) retourneert dergelijke Goederen aan de

De vestigingsplaats van Alternative Pallet Company Limited.

5.3                        The Alternative Pallet Company Limited is niet aansprakelijk voor het niet naleven door Goederen van de garantie uiteengezet in clausule 5.1 in een van de volgende gevallen:

5.3.1                     de Klant maakt verder gebruik van dergelijke Goederen na kennisgeving in overeenstemming met clausule 5.2;

5.3.2                     het defect ontstaat doordat de Klant de mondelinge of schriftelijke instructies van The Alternative Pallet Company Limited met betrekking tot de opslag, inbedrijfstelling, installatie, gebruik en onderhoud van de Goederen of (als die er niet zijn) de goede handelspraktijken ter zake niet heeft opgevolgd;

5.3.3                     het defect ontstaat als gevolg van het feit dat The Alternative Pallet Company Limited een tekening, ontwerp of specificatie heeft gevolgd die door de Klant is verstrekt;

5.3.4                     de Klant wijzigt of repareert dergelijke Goederen zonder schriftelijke toestemming van The Alternative Pallet Company Limited;

5.3.5                     het defect ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid of abnormale opslag- of werkomstandigheden; of

5.3.6                      de Goederen verschillen van de Specificatie als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.

5.4                        Behalve zoals bepaald in dit artikel 5, heeft The Alternative Pallet Company Limited geen aansprakelijkheid jegens de Klant met betrekking tot het niet voldoen van de Goederen aan de garantie uiteengezet in artikel 5.1.

5.5                        Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, zijn alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die door de wet of het gewoonterecht worden geïmpliceerd, voor zover toegestaan ​​door de wet, uitgesloten van het Contract.

5.6                         Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangende Goederen geleverd door The Alternative Pallet Company Limited.

6                            Titel en risico

6.1                        Het risico van de Goederen gaat over op de Klant zoals gespecificeerd in deze Voorwaarden (of, indien eerder, na voltooiing van de levering op de door de Klant aangegeven plaats of het ophalen van de Goederen door de Klant of op het tijdstip dat aan de Klant is medegedeeld dat de Goederen kunnen worden opgehaald/verzonden).

6.2                        Het eigendom van de Goederen gaat pas over op de Klant nadat The Alternative Pallet Company Limited de volledige betaling heeft ontvangen (in contanten of in beschikbare fondsen) voor:

6.2.1                      de Goederen; En

6.2.2                      alle andere goederen of diensten die The Alternative Pallet Company Limited aan de Klant heeft geleverd en waarvoor betaling verschuldigd is.

6.3                        Totdat de eigendom van de Goederen is overgegaan op de Klant, mag de Klant (met inachtneming van de volgende bepalingen van dit artikel 6.3) de Goederen gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten, maar hij zal:

6.3.1                     de Goederen op fiduciaire basis bewaren als bewaarnemer van The Alternative Pallet Company Limited;

6.3.2                     de Goederen gescheiden van alle andere goederen in het bezit van de Klant opslaan, zodat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als eigendom van The Alternative Pallet Company Limited;

6.3.3                      geen identificatiemerktekens of verpakkingen op of met betrekking tot de Goederen verwijderen, onleesbaar maken of onleesbaar maken;

6.3.4                     de Goederen in goede staat houden en verzekerd houden tegen alle risico’s voor de volledige prijs vanaf de datum van levering;

6.3.5                     The Alternative Pallet Company Limited onmiddellijk op de hoogte stellen als zij te maken krijgt met een van de in artikel 8.2 genoemde gebeurtenissen; En

6.3.6                     The Alternative Pallet Company Limited de informatie geven met betrekking tot de Goederen die The Alternative Pallet Company Limited van tijd tot tijd nodig heeft.

6.4                        Als de Klant, voordat de eigendom van de Goederen op de Klant overgaat, wordt blootgesteld aan een van de in artikel 8.2 genoemde gebeurtenissen, of als The Alternative Pallet Company Limited redelijkerwijs van mening is dat een dergelijke gebeurtenis op het punt staat te gebeuren en de Klant dienovereenkomstig op de hoogte stelt, dan zal The Alternative Pallet Company Limited kan te allen tijde eisen dat de Klant de Goederen aflevert en, als de Klant dit niet onmiddellijk doet, een pand van de Klant of een derde partij betreedt waar de Goederen zijn opgeslagen, om deze op te halen.

7                            Prijs en betaling

7.1                        De prijs van de Goederen zal de prijs zijn zoals uiteengezet in de Bestelling die op de juiste wijze is aanvaard door Pallite (of in een geldige offerte waarop de Bestelling betrekking heeft), of, indien een dergelijke prijs niet bestaat, de prijs zoals uiteengezet in de De gepubliceerde prijslijst van Alternative Pallet Company Limited die van kracht is op de datum van levering.

7.2                        The Alternative Pallet Company Limited kan, door de Klant op elk moment tot drie Werkdagen vóór levering op de hoogte te stellen, de te betalen prijs met betrekking tot Goederen verhogen om een ​​eventuele stijging van de kosten van de Goederen weer te geven voor zover de stijging komt door:

7.2.1                     elk verzoek van de Klant om de leveringsdatum(s), hoeveelheden of soorten bestelde Goederen, of de Specificatie te wijzigen;

7.2.2                     elke vertraging veroorzaakt door instructies van de Klant of het onvermogen van de Klant om The Alternative Pallet Company Limited adequate of nauwkeurige informatie of instructies te geven; of

7.2.3                     een stijging van de door The Alternative Pallet Company Limited te betalen bedragen na de datum waarop de Bestelling door The Alternative Pallet Company Limited is ontvangen (ongeacht of een dergelijke stijging het gevolg is van wisselkoersschommelingen of stijgingen van de kosten van grondstoffen, vracht kosten, belastingen, heffingen, arbeid of andere productiekosten).

7.3                        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de prijs van de Goederen exclusief de kosten en lasten van verpakking, verzekering en transport van de Goederen, die aan de Klant worden gefactureerd.

7.4                        De prijs van de Goederen is exclusief bedragen met betrekking tot belasting over de toegevoegde waarde of andere toepasselijke omzetbelasting (BTW). De Klant zal, na ontvangst van een geldige BTW-factuur van The Alternative Pallet Company Limited, aan The Alternative Pallet Company Limited de aanvullende BTW-bedragen betalen die op de levering van de Goederen in rekening worden gebracht.

7.5                        The Alternative Pallet Company Limited kan de Klant voor de Goederen factureren op of op elk moment na ontvangst van de Bestelling.

7.6                        De Klant dient de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum volledig en in beschikbare middelen te betalen. Betaling dient te geschieden op de schriftelijk door The Alternative Pallet Company Limited aangegeven bankrekening. Het tijdstip van betaling is van essentieel belang.

7.7                        Als de Klant nalaat een betaling te verrichten die krachtens het Contract aan The Alternative Pallet Company Limited verschuldigd is binnen de vervaldatum voor betaling (vervaldatum), kan The Alternative Pallet Company Limited van de Klant verlangen dat hij rente betaalt. van tijd tot tijd op het achterstallige bedrag tegen een tarief van 8% per jaar boven de basisrente van de Bank of England. Dergelijke rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldag tot de datum van daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, zowel vóór als na de uitspraak. De Klant zal de rente samen met het achterstallige bedrag betalen.

7.8                        De Klant zal alle krachtens het Contract verschuldigde bedragen volledig betalen zonder enige aftrek of inhouding, behalve zoals vereist door de wet, en de Klant heeft niet het recht om enige creditering, verrekening of tegenvordering in te stellen tegen The Alternative Pallet Company Limited om dit te rechtvaardigen. de betaling van een dergelijk bedrag geheel of gedeeltelijk in te houden. The Alternative Pallet Company Limited kan op elk moment, zonder enige andere rechten of rechtsmiddelen waarover zij beschikt, te beperken, elk bedrag dat de Klant aan haar verschuldigd is, verrekenen met elk bedrag dat The Alternative Pallet Company Limited aan de Klant moet betalen.

8                            Insolvabiliteit of arbeidsongeschiktheid van de klant

8.1                        Als de Klant wordt blootgesteld aan een van de in clausule 8.2 genoemde gebeurtenissen, of als The Alternative Pallet Company Limited redelijkerwijs van mening is dat de Klant op het punt staat aan een van deze gebeurtenissen te worden onderworpen en de Klant dienovereenkomstig op de hoogte stelt, dan zal, zonder enig ander recht of rechtsmiddel beschikbaar voor The Alternative Pallet Company Limited, kan The Alternative Pallet Company Limited alle verdere leveringen onder het Contract of onder enig ander contract tussen de Klant en The Alternative Pallet Company Limited annuleren of opschorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant op zich te nemen, en alle openstaande bedragen met betrekking tot aan de Klant geleverde Goederen zijn onmiddellijk opeisbaar.

8.2                         Voor de doeleinden van artikel 8.1 zijn de relevante gebeurtenissen:

8.2.1                     de Klant de betaling van zijn schulden opschort of dreigt op te schorten, of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden, of toegeeft niet in staat te zijn zijn schulden te betalen, of (zijnde een onderneming) niet in staat wordt geacht zijn schulden binnen in de zin van sectie 123 van de Insolvency Act 1986, of (als individu) wordt geacht ofwel niet in staat te zijn zijn schulden te betalen, ofwel als iemand die daar geen redelijk vooruitzicht op heeft, in beide gevallen, in de zin van sectie 268 van de Insolvency Act 1986 , of (zijnde een maatschap) een partner heeft op wie een van de voorgaande punten van toepassing is;

8.2.2                     de Klant begint onderhandelingen met alle of een groep van zijn schuldeisers met het oog op de herschikking van zijn schulden, of doet een voorstel voor of gaat een verbintenis of regeling aan met zijn schuldeisers;

8.2.3                     (zijnde een onderneming) er een verzoekschrift wordt ingediend, een kennisgeving wordt gedaan, een besluit wordt genomen of een bevel wordt uitgevaardigd voor of in verband met de liquidatie van de Klant, anders dan uitsluitend met het oog op een regeling voor een solvabele fusie van de Klant met één of meer andere bedrijven of de solvabele reconstructie van de Klant;

8.2.4                     (als individu) de Klant is het onderwerp van een faillissementsaanvraag of -bevel;

8.2.5                     een schuldeiser of schuldeiser van de Klant legt beslag op of neemt beslag op, of er wordt beslag gelegd op, executie, beslaglegging of een ander dergelijk proces opgelegd of afgedwongen op het geheel of een deel van zijn activa en een dergelijk beslag of proces wordt niet binnen 14 dagen ontslagen;

8.2.6                     (zijnde een vennootschap) er bij de rechter een verzoek wordt ingediend of een bevel wordt uitgevaardigd tot benoeming van een bewindvoerder of indien er kennis wordt gegeven van het voornemen tot benoeming van een bewindvoerder of indien een bewindvoerder wordt aangesteld over de Klant;

8.2.7                     (zijnde een bedrijf) een houder van variabele kosten over de activa van de Klant is gerechtigd een administratieve curator aan te stellen of heeft deze aangesteld;

8.2.8                     een persoon het recht krijgt om een ​​ontvanger over de activa van de Klant aan te wijzen of een ontvanger wordt aangesteld over de activa van de Klant;

8.2.9                     er zich een gebeurtenis voordoet of er stappen worden ondernomen met betrekking tot de Klant in elk rechtsgebied waaraan deze onderworpen is, met een effect dat gelijkwaardig of vergelijkbaar is met de gebeurtenissen genoemd in clausule 8.2.1 tot en met clausule 8.2.8 ;

8.2.10                    de Klant de uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten geheel of grotendeels opschort, dreigt op te schorten, staakt of dreigt te staken;

8.2.11                    de financiële positie van de Klant verslechtert in een zodanige mate dat naar de mening van The Alternative Pallet Company Limited het vermogen van de Klant om op adequate wijze aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen in gevaar is gebracht; En

8.2.12                   (als individu) de Klant overlijdt of, als gevolg van ziekte of onvermogen (geestelijk of lichamelijk), niet in staat is zijn of haar eigen zaken te regelen of patiënt wordt op grond van wetgeving op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

8.3                        Beëindiging van het Contract, op welke wijze dan ook ontstaan, heeft geen invloed op de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die zijn ontstaan ​​bij de beëindiging. Bepalingen die expliciet of impliciet na de beëindiging van het Contract voortduren, blijven volledig van kracht.

9                            Beperking van aansprakelijkheid

9.1                        Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van The Alternative Pallet Company Limited beperken of uitsluiten met betrekking tot het volgende voor zover het uitsluiten of beperken van dergelijke aansprakelijkheid niet afdwingbaar zou zijn tussen The Alternative Pallet Company Limited en de Klant in een rechtbank (maar alleen in die mate en niet anders):

9.1.1                     overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de onderneming, of de nalatigheid van haar werknemers, agenten of onderaannemers (indien van toepassing);

9.1.2                      fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

9.1.3                     schending van voorwaarden geïmpliceerd door sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979;

9.1.4                     elke aansprakelijkheid met betrekking tot producten met gebreken onder de Consumer Protection Act 1987; of

9.1.5                      elke kwestie waarvoor het voor The Alternative Pallet Company Limited onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

9.2                         Onder voorbehoud van artikel 9.1:

9.2.1                     The Alternative Pallet Company Limited is niet aansprakelijk jegens de Klant, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, of anderszins, voor winstderving of enige indirecte schade of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met het Contract;

9.2.2                     The Alternative Pallet Company Limited is niet aansprakelijk jegens de Klant met betrekking tot enig verlies dat voortvloeit uit misbruik van Goederen of uit het stapelen of overladen van Goederen of uit het verkeerd omgaan met Goederen of schade veroorzaakt aan of door Goederen die worden opgeslagen , verplaatst of anderszins behandeld dan in overeenstemming met de aanbevelingen van The Alternative Pallet Company Limited (inclusief, zonder beperking, de aanbevelingen vermeld in de Gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op de website van The Alternative Pallet Company Limited http//www.pallite.co.uk) of in een ongepaste omgeving;

9.2.3                     The Alternative Pallet Company Limited is niet aansprakelijk met betrekking tot een verlies dat oorspronkelijk door een derde partij is geleden (inclusief verliezen waarvoor de Klant akkoord gaat verantwoordelijk te zijn);

9.2.4                     De totale aansprakelijkheid van The Alternative Pallet Company Limited jegens de Klant met betrekking tot alle verliezen voortvloeiend uit of in verband met het Contract, ongeacht of deze voortkomen uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plichten of anderszins, zal de prijs niet overschrijden. van de goederen; En

9.2.5                     The Alternative Pallet Company Limited is niet aansprakelijk voor verlies of schade tijdens het transport, tenzij het verlies of de schade te wijten is aan de nalatigheid van The Alternative Pallet Company Limited en door de Klant schriftelijk aan The Alternative Pallet Company Limited wordt meegedeeld binnen 14 dagen van levering.

10                           Overmacht

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract, voor zover deze tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van overmacht (behalve dat dit artikel 10 niet zal fungeren als ontheffing van enige aansprakelijkheid die de Klant heeft in geval van overmacht). met betrekking tot betalingen verschuldigd aan The Alternative Pallet Company Limited). Onder een geval van overmacht wordt verstaan ​​elke gebeurtenis die buiten de redelijke controle van een partij ligt en die door zijn aard niet had kunnen worden voorzien, of, als deze wel had kunnen worden voorzien, onvermijdelijk was, met inbegrip van stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten (ongeacht of deze betrekking heeft op haar eigen personeelsbestand of dat van een derde partij) of andere onderbreking van de beschikbaarheid van relevant personeelsbestand, falen van energiebronnen of transportnetwerk, overmacht, oorlog, terrorisme, oproer, burgerlijke onrust, inmenging door civiele of militaire autoriteiten, nationale of internationale calamiteiten, gewapende conflicten, kwaadwillige schade, defecten aan installaties of machines, nucleaire, chemische of biologische besmetting, geluidsgolven, explosies, instorting van bouwconstructies, branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, verliezen op zee, epidemieën of soortgelijke gebeurtenissen, natuurrampen of extreme ongunstige weersomstandigheden, niet-levering van voorraden of voorraden of het in gebreke blijven van de agenten of onderaannemers van The Alternative Pallet Company Limited.

11                          Algemeen

Overdracht en uitbesteding

11.1                      The Alternative Pallet Company Limited kan op elk moment alle of een deel van haar rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of op enige andere manier afhandelen.

11.2                      De Klant mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract niet toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of op enige andere manier handelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Alternative Pallet Company Limited.

Intellectuele eigendomsrechten

11.3                      PALLITE® en PIX® zijn geregistreerde handelsmerken van The Alternative Pallet Company Limited (handelend onder de naam PALLITE®). The Alternative Pallet Company Limited bezit ook intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp van een aantal van haar producten (inclusief, zonder de algemeenheid van deze bepaling te beperken, PIX®- en SLOTS-magazijnoplossingen, verzendkratten en pallets) en andere knowhow en industriële en intellectuele eigendom. rechten die allemaal vertrouwelijk voor haar zijn. De klant stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie van The Alternative Pallet Company Limited niet te gebruiken (of anderen te helpen gebruiken) om een ​​commercieel voordeel te verkrijgen ten opzichte van The Alternative Pallet Company Limited of om zijn belangen te omzeilen of enige andere actie te ondernemen om producten of diensten te emuleren die zijn ontwikkeld, vervaardigd of geleverd door The Alternative Pallet Company Limited met behulp van dergelijke vertrouwelijke informatie. Niets in de afspraken tussen de partijen strekt tot het in licentie geven (of het verlenen van enig ander gebruiksrecht) van de vertrouwelijke informatie van The Alternative Pallet Company Limited aan wie dan ook. De Klant erkent dat het feit van de openbaarmaking of het misbruik van de vertrouwelijke informatie van The Alternative Pallet Company Limited schadelijk zou kunnen zijn voor de vertrouwelijke informatiebelangen van The Alternative Pallet Company Limited en stemt ermee in om The Alternative Pallet Company Limited schadeloos te stellen met betrekking tot dergelijke openbaarmaking of misbruik als gevolg van Schending van deze Voorwaarden door de Klant.

Meldingen

11.4                      Elke kennisgeving of andere mededeling aan een partij krachtens of in verband met het Contract dient schriftelijk te zijn, gericht aan die partij op haar statutaire zetel (indien het een bedrijf is) of haar hoofdvestiging (in enig ander geval) of een ander adres dat de partij mogelijk schriftelijk aan de andere partij heeft opgegeven in overeenstemming met deze clausule, en zal persoonlijk worden afgeleverd, verzonden per vooraf betaalde eersteklas post, aangetekende zending, commerciële koerier, fax of e-mail.

11.5                      Een kennisgeving of andere mededeling wordt geacht te zijn ontvangen: indien persoonlijk afgeleverd, achtergelaten op het adres vermeld in artikel 11.3; indien verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post of aangetekende verzending, om 9.00 uur op de tweede werkdag na verzending; indien geleverd door een commerciële koerier, op de datum en het tijdstip waarop het ontvangstbewijs van de koerier is ondertekend; of, indien verzonden per fax of e-mail, één Werkdag na verzending.

11.6                       De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op de betekening van enige procedure of andere documenten in enige juridische actie.

Verbrekingsvergoeding

11.7                      Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van het Contract (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd en wordt de geldigheid ervan en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van het Contract worden niet aangetast.

11.8                      Als een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling van het Contract geldig, afdwingbaar en wettig zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, zal de bepaling van toepassing zijn met de minimale wijziging die nodig is om deze wettig, geldig en afdwingbaar te maken.

Ontheffing

11.9                      Een afstandsverklaring van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van het Contract is alleen van kracht als deze schriftelijk wordt gedaan en mag niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van enige daaropvolgende schending of verzuim. Geen enkel verzuim of vertraging door een partij om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat krachtens het Contract of de wet is voorzien, vormt een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal dit de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken. . Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken.

Rechten van derden

11.10                    Een persoon die geen partij is bij het Contract heeft geen rechten op grond van of in verband daarmee.

Variatie

11.11                    Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, is elke wijziging van het Contract, inclusief de introductie van eventuele aanvullende voorwaarden, alleen bindend indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door The Alternative Pallet Company Limited. Deze Voorwaarden kunnen op elk moment vóór de totstandkoming van een Contract door The Alternative Pallet Company Limited worden gewijzigd. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website van The Alternative Pallet Company Limited worden geplaatst (of aan de Klant worden meegedeeld).

Toepasselijk recht en jurisdictie

11.12                    Het Contract, en elk geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met het Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), wordt beheerst door en opgesteld in overeenstemming met het Engelse recht, en de partijen zich onherroepelijk onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

 

Laatste nieuws

Schrijf u in om updates te ontvangen over ons laatste nieuws

We gebruiken uw e-mailadres alleen om updates over ons laatste nieuws te geven en zullen uw inbox niet overspoelen met e-mail.

Nieuwsbrief Aanmelden